Zeeuwse Avonturen

De provincie Zeeland wordt vaak nog omschreven als een provincie van eilanden, terwijl dat niet meer zo is sinds de Deltawerken zijn voltooid. Men vindt het ook een beetje een suffe provincie, waar niet zoveel gebeurt, waar men alleen komt voor zijn rust. Ook dat is maar ten dele waar. Zeeland kent veel evenementen en organiseert jaarlijks een aantal grote festivals. En jawel, er zijn slaperige plaatsjes en stille plekjes. En die koesteren we, zodat je inderdaad je rust kunt vinden.

Bovendien gaat men dan toch zeker voorbij aan de enorme dynamiek die de havens van Terneuzen en Vlissingen teweeg brengen. Het is waar dat voor de meeste mensen de vele en belangwekkende innovaties in bedrijfstakken als de landbouw en de visserij onzichtbaar zijn. Maar daar kunnen we wat aan doen. De Zeeuwse kusten worden in de zomermaanden door velen bezocht vanwege de mooie stranden. En terecht, want Zeeland heeft prachtige stranden! En niet alleen in de zomer is het daar heerlijk, maar eigenlijk altijd. Hoe fijn is het niet eens lekker uit te waaien aan het strand.

Ontstaan van Zeeland

Enkele tienduizenden jaren geleden, na de laatste ijstijd, kwamen de lage landen omhoog te liggen. Door de enorme kou was er geen vegetatie. Het gebied dat we nu Zeeland noemen, was een zandvlakte. Rivieren als de Schelde en de Maas zorgden ervoor dat het gebied verdeeld raakte in eilanden. Deze werden onder invloed van de stroom steeds kleiner. Het moet er erg onherbergzaam zijn geweest. Pas zo’n 15.000 jaar geleden begonnen zich mensen te vestigen in dit gebied. Rond het begin van de jaartelling was het gebied al een belangrijk handelsgebied geworden. De Romeinen vestigden zich hier ook totdat ze door een overstroming werden verdreven. Pas in de vroege middeleeuwen kwamen er opnieuw mensen wonen. In de elfde eeuw vonden vooral de Vlaamse abdijen het de moeite waard om land te gaan inpolderen. De bevolking groeide en er ontstonden steeds meer dorpen. Middelburg groeide zelfs al uit tot een stad en kreeg in 1217 ook stadsrechten. Na een reeks van schermutselingen tussen Hollandse en Vlaamse graven kwam het gebied uiteindelijk onder Hollandse heerschappij.

Gouden Eeuw

Watervloeden hebben altijd al huis gehouden in het Zeeuwse, waardoor bijvoorbeeld Het verdronken land van Saeftinghe en het Verdronken land van Zuid-Beveland ontstonden. Niettemin nam de handel toe. De 80-jarige oorlog met Spanje leidde ertoe dat zich in het gebiedsdeel dat zich bij de Oranjes had aangesloten veel handelaren uit Vlaanderen vestigden. Het belang van het gebied in die tijd mag ook blijken uit het feit dat de Staten-Generaal van de Noordelijke Nederlanden vanf 1583 tot 1585 haar vergaderingen in Middelburg hield. De handel bloeide als nooit tevoren en steden als Middelburg, Vlissingen, Veere, Goes en Zierikzee speelden een belangrijke rol. Na Amsterdam was Middelburg de grootste havenstad van de republiek en had – eveneens na Amsterdam – de meeste macht in de VOC, de eerste multi-national.

Van Franse overheersing tot toeristische invasie

Napoleon nam een deel van het land in. Dat betekende een grote strop, want de handel kwam vrijwel stil te liggen. Alleen de landbouw deed het nog goed. Toch had Zeeland nog steeds grote steden als Middelburg, Vlissingen, Goes, Veere en Zierikzee. Maar helaas waren deze steden na de Franse terugtrekking grotendeels verpauperd. Veel bouwwerken werden gesloopt. Maar niet alles gelukkig. Er zijn nog vele sporen van de Franse overheersing te zien.

Pas aan het eind van de 19e eeuw kwam er weer wat beweging in de Zeeuwse economie. Er werd een spoorlijn aangelegd die tot Vlissingen ging, er werden kanalen gegraven en er werd een grote haven opgezet in Vlissingen. De vestiging van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen bracht werkgelegenheid in de scheepsbouw. De Tweede Wereldoorlog liet zijn sporen na met een zwaar gebombardeerde en beschadigde binnenstad van Middelburg, met Vlissingen als meest gebombardeerde stad van Nederland en zware oorlogsschade in Zeeuws-Vlaanderen. Walcheren werd onder water gezet voor het kon worden bevrijd. De rest van Zeeland kreeg in 1953 met een vreselijke watersnood te maken. Maar de Zeeuwen krabbelden er weer bovenop. Luctor et Emergo is niet voor niets de Zeeuwse wapenspreuk: “ik worstel en ontzwem”. Vlissingen-Oost en de Zeeuws Vlaamse kanaalzone zijn de industriële motoren van de Zeeuwse economie, die voorts belangrijke steunpilaren kent in landbouw en visserij en in het bijzonder in het toerisme.

Zeeland nu

De Deltawerken zijn voltooid. Zeeland heet veilig te zijn. Maar de Zeeuwen blijven alert en zijn altijd wel ergens bezig met waterstaatkundige werken. Droge voeten blijven erg belangrijk, nietwaar? Daarbij wordt terdege rekening gehouden met de instandhouding van de natuur. En waar mogelijk worden natuurwaarden versterkt of hersteld. Er zijn prachtige projecten uitgevoerd in Zeeuws Vlaanderen met zijn mooi kreken, op Walcheren, aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland. Allemaal plekken waar de natuur zijn gang kan gaan en waar belangrijke foerageergebieden zijn gemaakt voor vele vogelsoorten. “Als er in deze gebieden iets gebeurt is dat te merken van Afrika tot Siberië”, zeggen biologen. Deze gebieden zijn allemaal ontsloten voor bijvoorbeeld fietsers of wandelaars.

Zeeland beleven

Het mag duidelijk zijn dat er in Zeeland heel wat te beleven valt. Te genieten vooral. Genieten van de oude binnensteden van Zierikzee, Middelburg, Goes en Vlissingen bijvoorbeeld. Of genietend door de natuur struinen, te voet of op de fiets, varend misschien. Zeeland telt bovendien een flink aantal sterren-restaurants. En dat zegt iets over het culinaire niveau van Zeeland. Geef het team van BBM Artiesten & Evenementen maar de ruimte om een mooi programma voor u samen te stellen voor een dag of voor meerdere dagen en u zult ervaren waarom men zegt: “Zeeland, het land waar het leven goed is”.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.